Tin hoạt động

Tin tức nổi bật

Ngày tạo : 02/07/2015

Phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Ngày 10/4/2015, Đảng bộ Viện Khoa học công nghệ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Hà - Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương trình bày những nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận tại Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã được thông qua, trên cơ sở đó làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, tham gia góp ý, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XII tại các tổ chức đảng trực thuộc một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới; Dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) trình Đại hội XII; đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Những quan điểm, nội dung cơ bản trong 02 đề án đã được Hội nghị thông qua gồm: Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và một số thông tin cần thiết về kết quả Hội nghị TW lần thứ 10.

Hội nghị đã giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Viện Khoa học công nghệ Xây dựng nắm được nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã được thông qua, trên cơ sở đó làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp; tham gia góp ý, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XII tại các tổ chức đảng trực thuộc một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

 Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Hà - Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương phổ biến Nghị quyết

Việc phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và lấy ý kiến đóng góp dự thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng giúp cho đảng viên và toàn thể quần chúng trong Đảng bộ Viện Khoa học công nghệ Xây dựng phát huy trí tuệ tập thể, tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, thông qua đó phát huy tính dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân. Qua đó, giúp các cấp ủy đảng nắm được tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng người lao động để bổ sung, phát triển đường lối, chính sách cho phù hợp, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.


Các tin liên quan