Tin hoạt động

Tổng kết công nghệ: Hiện tượng co nứt bê tông cường độ cao và giải pháp xử lý tại công trình Keangnam

Ngày tạo : 15/07/2015

Thực hiện chủ trương của Viện trong việc đào tạo cán bộ trẻ và tổng kết các công nghệ tiên tiến do Viện trực tiếp tham gia trong hoạt động thiết kế, tư vấn, tổng kết các vấn đề kỹ thuật cần quan tâm để làm cơ sở cho việc phổ biến công nghệ và phục vụ QLNN của Ngành, đề tài tổng kết công nghệ sửa chữa hư hỏng do nứt bê tông cường độ cao tại công trình Keangnam là cần thiết và đã được Viện trưởng phê duyệt.

Thực hiện chủ trương của Viện trong việc đào tạo cán bộ trẻ và tổng kết các công nghệ tiên tiến do Viện trực tiếp tham gia trong hoạt động thiết kế, tư vấn, tổng kết các vấn đề kỹ thuật cần quan tâm để làm cơ sở cho việc phổ biến công nghệ và phục vụ QLNN của Ngành, đề tài tổng kết công nghệ sửa chữa hư hỏng do nứt bê tông cường độ cao tại công trình Keangnam là cần thiết và đã được Viện trưởng phê duyệt.
Báo cáo tổng quan, phân tích đánh giá nguyên nhân gây nứt bê tông, đưa ra các kết luận cho việc sửa chữa nứt bê tông cường độ cao tại công trình Keangnam. Phương pháp thực hiện cho một báo cáo tổng kết là có cơ sở thực tiễn và tin cậy.
Ngày 11 tháng 4 năm 2012, Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện đã nghiệm thu báo cáo Tổng kết của đề tài với một số nội dung chính sau:
1. Đặt vấn đề
2. Các nguyên nhân gây ra hiện tượng co nứt bê tông
3. Tổng quan về quá trình thi công kết cấu bê tông cốt thép đối với cột dầm sàn tại công trình Kengnam Landmark Tower
4. Phân tích và đánh giá nguyên nhân gây nứt co ngót bê tông tại công trình Kengnam Landmark Tower
5. Giải pháp khắc phục các vết nứt bê tông
6. Kết luận và kiến nghị
Việc tổng kết hiện tượng nứt bê tông cường độ cao và giải pháp xử lý tại công trình Kengnam là cần thiết, giúp cho việc tìm hiểu nguyên nhân và áp dụng các giải pháp xử lý nứt bê tông cường độ cao trong quá trình thi công xây dựng tại Việt Nam.
Nghiệm thu đề tài, nhóm thực hiện Đề tài tiếp thu những ý kiến phản biện và đóng góp của Hội đồng để chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo nộp Viện vào tháng 5 năm 2012.

Các tin liên quan