Tin hoạt động

Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng – Viện Khoa học công nghệ xây dựng được phê duyệt vào Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023 của Hội đồng Giáo sư nhà nước

Ngày tạo : 07/07/2023

Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN ngày 5 tháng 7 năm 2023 Phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023. Theo Quyết định trên, Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng – Viện Khoa học công nghệ xây dựng được phê duyệt vào Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023 của Hội đồng Giáo sư nhà nước tại:

- Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc: 0 - 0,75 điểm;

- Hội đồng giáo sư ngành Cơ học: 0  - 0,5 điểm;

- Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải: 0 - 0,5 điểm;

- Hội đồng giáo sư ngành Thủy lợi: 0 - 0,1 điểm;

- Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Trái đất - Mỏ: 0 - 0,2 điểm.

Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng – Viện Khoa học công nghệ xây dựng xin trân trọng thông báo.

Quyết định Phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023.

 

Các tin liên quan