Tin hoạt động

Giới thiệu luận án tiến sĩ “Nghiên cứu ứng dụng sơn phủ bảo vệ chống ăn mòn cho cốt thép trong bê tông vùng biển Việt Nam”

Ngày tạo : 16/01/2022

Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng sơn phủ bảo vệ chống ăn mòn cho cốt thép trong bê tông vùng biển Việt Nam” của nghiên cứu sinh Phan Văn Chương, chuyên ngành kỹ thuật vật liệu, mã số: 9520309.

Luận án gồm 04 chương (Chương 1. Tổng quan về nghiên cứu bảo vệ cốt thép trong bê tông nhiễm clorua cao tại vùng biển; Chương 2. Vật liệu và phương pháp thí nghiệm; Chương 3. Nghiên cứu thí nghiệm trong phòng khả năng bảo vệ cốt thép trong bê tông nhiễm clorua cao; Chương 4. Nghiên cứu hiệu quả sơn phủ bảo vệ cốt thép trên công trình thực, hiệu quả kinh tế và phương án lựa chọn); Kết luận và kiến nghị; Tài liệu tham khảo và Phụ Lục.

Luận án nghiên cứu Sơn bảo vệ cốt thép gồm 4 loại: epoxy 2 thành phần, epoxy giàu kẽm, polyurethane và xi măng polyme; Bê tông nhiễm clorua: 1,2; 1,8 và 2,4 kg/m3 có tính năng trong giới hạn: Độ chống thấm nước: W10 (M300); W12 (M400) và W16 (M500); Chiều dày bê tông bảo vệ D: 30, 50 và 70mm… Từ đó đề tài chứng tỏ rằng: Sơn epoxy (E, dày 175±18 µm) kết hợp bê tông theo tiêu chuẩn TCVN 9436:2012 có hiệu quả bảo vệ chống ăn mòn tốt nhất cho cốt thép trong bê tông kết cấu sửa chữa tại vùng biển Việt Nam và có thể đạt thời hạn sử dụng theo thiết kế 35 năm.

Toàn văn luận án.

Tóm tắt luận án.

Đóng góp mới luận án.

 

Các tin liên quan