Tin hoạt động

Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên 2016

Ngày tạo : 13/02/2017

Ngày 09 tháng 02 năm 2017, Bộ Xây dựng tổ chức đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (NVTXTCN) giao cho Viện KHCN Xây dựng thực hiện năm 2016. Sau khi nghe các báo cáo tổng kết, kiểm tra công tác tổ chức thực hiện và các kết quả đạt được, đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã đánh giá cao quá trình triển khai và các kết quả đạt được của Viện, đặc biệt về các nhiệm vụ cốt yếu của ngành xây dựng như đề xuất các nội dung nghiên cứu khoa học công nghệ và danh mục các nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2017 và những năm tiếp theo, phục vụ chiến lược phát triển KHCN của ngành, quy hoạch hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng...

Trưởng đoàn công tác, Vụ trưởng Vụ KHCN và MT, TS. Lê Trung Thành nhấn mạnh các NVTXTCN là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình chuyển đổi tổ chức KHCN sang mô hình doanh nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị, Viện KHCN Xây dựng cần phát huy các kết quả đạt được như một cơ hội để phát triển đơn vị nhanh mà vững chắc trong giai đoạn tới.

Các nhiệm vụ đã được đánh giá nghiệm thu: 

1. Nghiên cứu, đề xuất các chủ đề và nội dung nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2017 và các năm tiếp theo nhằm thực hiện Chiến lược phát triển khoa học công nghệ của ngành xây dựng;

2. Tổng hợp tình hình thực hiện "Chiến lược phát triển KHCN ngành XD đến năm 2020, tầm nhìn 2030", đề xuất xây dựng bổ sung cơ chế, chính sách triển khai;

3. Tổng hợp, đề xuất các quy hoạch quy chuẩn QCVN ngành Xây dựng;

4. Tổng hợp thông tin về năng lực các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng;

5. Tổng hợp CSDL hệ thống các QCVN, TCVN trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng;

6. Tổng hợp thông tin về chất lượng công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng;

7. Thực hiện sự vụ: trưng cầu giám định, hội đồng nghiệm thu nhà nước, giải quyết các vấn đề kỹ thuật khác;

8. Bổ sung sách báo, tạp chí chuyên ngành thường kỳ và duy trì hoạt động của thư viện;

9. Phát triển, duy trì mạng thông tin, trang thông tin điện tử và biên soạn phát hành tạp chí chuyên ngành;

10. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế;

11. Hội nghị, hội thảo;

12. Hướng dẫn chuyên môn lĩnh vực công nghệ xây dựng, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật;

13. Đào tạo nâng cao chuyên môn trong công tác quản lý, nghiên cứu KH, chuyển giao công nghệ;

14. Kiểm định định kỳ chất lượng trang thiết bị thí nghiệm theo quy chuẩn quy định và hay thế, sửa chữa, bổ sung, bảo trì, bảo dưỡng phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu cơ bản;

15. Nghiên cứu xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực xây dựng nhà máy điện hạt nhân;

16. Nhiệm vụ phân giới cắm mốc;

17. Các nhiệm vụ khác thuộc chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ.

Các tin liên quan