Văn bản mới

Thông tư ban hành định mức xây dựng

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 16/VBHN-BXD ngày 31/12/2020 ban hành định mức xây dựng. ... Chi tiết

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng

Quốc hội ban hành Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng. ... Chi tiết

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. ... Chi tiết