Tin hoạt động

Hội thảo hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn “Bê tông – yêu cầu kỹ thuật, tính năng, sản phẩm và hợp chuẩn”

Ngày tạo : 08/04/2022

Ngày 7/4/2022 Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức hội thảo hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn “Bê tông – yêu cầu kỹ thuật, tính năng, sản xuất và hợp chuẩn”. Tham dự Hội thảo có TS. Lê Minh Long, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường- Bộ Xây dựng, TS. Lê Trung Thành, Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng và các nhà khoa học đầu ngành về vật liệu xây dựng, kết cấu công trình và các chuyên ngành liên quan trong và ngoài Viện. TS. Nguyễn Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng - Chủ trì Hội thảo.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Tại hội thảo, TS. Hoàng Minh Đức, chủ nhiệm nhiệm vụ đã báo cáo dự thảo TCVN xxxxx:20xx "Bê tông - Yêu cầu kỹ thuật, tính năng, sản xuất và đánh giá phù hợp". Dự thảo được xây dựng trên cơ sở tham khảo bản cập nhật tiêu chuẩn Châu Âu EN 206:2013 "Concrete - Specification, performance, production and conformity" đã bao gồm các sửa đổi trong +A1:2016 và +A2:2021. Dự thảo gồm 11 mục và 12 Phụ lục tham khảo: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu và chữ viết tắt; Phân loại; Các yêu cầu đối với bê tông và phương pháp kiểm tra; Yêu cầu kỹ thuật đối với bê tông; Giao hàng hỗn hợp bê tông; Kiểm tra phù hợp và tiêu chí đánh giá phù hợp; Kiểm soát sản xuất; Đánh giá phù hợp; Ký hiệu bê tông đặt hàng tính chất. Xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với bê tông theo định hướng mới là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay vì tiêu chuẩn thiết kế và tiêu chuẩn nghiệm thu kết cấu bê tông đã được biên soạn đều viện dẫn tới tiêu chuẩn này; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Cũng tại Hội thảo, các chuyên gia góp ý về một số nội dung dự thảo gồm: tuổi thọ thiết kế, khái niệm tro bay, thống nhất tài liệu viện dẫn, thuật ngữ định nghĩa, tính khả thi theo định hướng mới,…

Tổng kết Hội thảo, TS. Nguyễn Thanh Bình - Phó Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã cảm ơn các ý kiến góp ý của các chuyên gia và cho rằng tiêu chuẩn EN 206 là tiêu chuẩn quan trọng, phù hợp định hướng mới được Bộ Xây dựng và Ban tư vấn QC, TC lĩnh vực vật liệu xây dựng đang thực hiện. Nhóm biên soạn cần tiếp thu ý kiến chuyên gia Hội thảo để chuẩn bị đánh giá/nghiệm thu tại Hội đồng khoa học Viện.

Các tin liên quan