Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Viện Khoa học công nghệ xây dựng thành lập năm 1963, là cơ quan nghiên cứu, triển khai và ứng dụng công nghệ xây dựng ... Chi tiết