Tin hoạt động

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Huy

Ngày tạo : 17/12/2017

Sáng ngày 15/12/2017, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Huy với đề tài “Nghiên cứu đánh giá nguy cơ trượt đất và luận chứng hệ thống quan trắc phục vụ cảnh báo tai biến trượt đất cho khu vực tây nam tỉnh Hà Giang”, Chuyên ngành kỹ thuật địa chất, mã số: 62.52.05.01. Hội đồng đánh giá luận án gồm 07 thành viên do GS.TSKH.NGND. Phạm Văn Tỵ - Đại học Mỏ Địa chất làm chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng có các cán bộ trong cơ sở đào đạo, bạn bè, đồng nghiệp, người thân của nghiên cứu sinh.

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ

Nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Huy bảo vệ luận án trước Hội đồng

Luận án gồm 4 chương: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu về trượt đất đá; Đặc điểm điều kiện hệ tự nhiên – kinh tế - xã hội khu vực Tây Nam tỉnh Hà Giang; Đánh giá nguy cơ trượt đất khu vực nghiên cứu; Luận chứng hệ thống quan trắc phục vụ cảnh báo tai biến trượt đất khu vực nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng bản đồ dự báo nguy cơ trượt đất và đưa ra cơ sở khoa học, thực tiễn để xây dựng hệ thống quan trắc phục vụ cảnh báo tai biến trượt đất, áp dụng cụ thể cho khu vực dân cư kinh tế miền núi phía Tây Nam tỉnh Hà Giang.

Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh không trùng lặp, phù hợp với đề tài nghiên cứu; đáp ứng yêu cầu của luận án tiến sĩ kỹ thuật.

Với kết quả 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng đã thông qua kiến nghị Viện KHCN Xây dựng công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật cho NCS. Nguyễn Quang Huy.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:

 

Các tin liên quan