Tin hoạt động

Nghiên cứu biên soạn TCVN Hướng dẫn xác định các giới hạn chịu lửa của kết cấu xây dựng, các thông số an toàn cháy. Trình tự thiết kế, mã số TC 47 - 14

Ngày tạo : 20/09/2015

Để hoàn thiện cơ sở kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong lĩnh vực an toàn phòng chống cháy, thì việc biên soạn tiêu chuẩn này là cần thiết và đáp ứng với tiến trình hội nhập.

Dự thảo các TC được biên soạn trên cơ sở tham khảo các tài liệu chính của Nga là “Пособие по определению пределов огнестойкости строительных конструкций, параметров пожарной опасности материалов. Порядок проектирования огнезащиты” (Mосква – 2013) và “Пособие по определению пределов огнестойкости строительных конструкций, пределов распростанения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к снип II-2-80) có tham khảo các tiêu chuẩn, QC hiện hành và các tài liệu kỹ thuật khác trong và ngoài nước. Phương pháp thực hiện như vậy là chấp nhận được.  

Ngày 16 tháng 9 năm 2015, Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện do TS. Nguyễn Đại Minh -  Phó Viện trưởng Viện KHCN XD làm chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu kết quả đề tài với một số nội dung chính sau:

1 Yêu cầu của tài liệu viện dẫn;

2 Trình tự thiết kế bảo vệ chống cháy cho các cấu kiện chịu lửa;

3 Xác định giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng.

Phụ lục A: Các tài liệu tiêu chuẩn trích dẫn.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đề tài, chủ trì đề tài tiếp thu các ý kiến Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nộp Viện để trình HĐKH Bộ.

Các tin liên quan