Tin hoạt động

Họp Đảng bộ Viện KHCN Xây dựng phổ biến nội dung Thông báo và các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

Ngày tạo : 16/07/2015

Sáng ngày 1 tháng 11 năm 2013, tại Hội trường Viện KHCN Xây dựng đã diễn ra buổi họp Đảng bộ Viện, phổ biến nội dung Thông báo và Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI).

Sáng ngày 1 tháng 11 năm 2013, tại Hội trường Viện KHCN Xây dựng đã diễn ra buổi họp Đảng bộ Viện, phổ biến nội dung Thông báo và Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI).

Trong buổi họp, đồng chí Bí thư Đảng Ủy - TS. Trịnh Việt Cường đã phổ biến cho các Đảng viên về nội dung Thông báo của Hội nghị Trung ương 7 (khoá XI),  bao gồm:

1. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở;

2. Đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận;

3. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

4. Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng;

5. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường;

6. Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020;

7. Bầu bổ sung một số đồng chí vào các vị trí chủ chốt trong Trung ương Đảng;

8. Xem xét, cho ý kiến về các phương án và nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

 Sau đó đồng chí Bí thư Đảng Ủy cũng phổ biến 2 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI), đó là:

- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

- Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Các tin liên quan