Tin hoạt động

Giới thiệu luận án tiến sĩ “Nghiên cứu chế tạo gạch xây không nung hệ geopolymer từ bùn đỏ Tân Rai Lâm Đồng”

Ngày tạo : 20/10/2019

Đề tài “Nghiên cứu chế tạo gạch xây không nung hệ geopolymer từ bùn đỏ Tân Rai Lâm Đồng” của nghiên cứu sinh Lê Văn Quang, chuyên ngành kỹ thuật vật liệu, mã số: 9520309.

Kết cấu của luận án gồm: Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu sử dụng bùn đỏ trong chế tạo geopolymer; Chương 2. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu; Chương 3. Nghiên cứu chế tạo gạch xây không nung hệ geopolymer từ bùn đỏ Tân Rai; Chương 4. Các tính chất của gạch xây không nung hệ geopolymer từ bùn đỏ Tân Rai; Chương 5. Quy trình công nghệ, ứng dụng thử nghiệm và hiệu quả kinh tế; Kết luận và kiến nghị; Tài liệu tham khảo và Phụ lục. Luận án đã nghiên cứu và có những đóng góp mới gồm: Lần đầu tiên nghiên cứu sử dụng bùn đỏ của nhà máy Alumin Tân Rai và tro bay nhà máy nhiệt điện nội bộ Tân Rai chế tạo gạch không nung hệ geopolymer theo công nghệ chưng áp với mác cường độ nén M10, đáp ứng yêu cầu sử dụng cho khối xây; Xác lập được quy luật ảnh hưởng của nồng độ dung dịch kiềm, nhiệt độ, áp suất và thời gian dưỡng hộ ảnh hưởng tỷ lệ thuận với tỷ lệ hòa tan oxit silic của bùn đỏ và tro bay khi chưng áp. Trong điều kiện chưng áp, oxit silic trong bùn đỏ có thể hòa tan được trong dung dịch kiềm và có thể tham gia phản ứng geopolymer hóa; Đã đóng góp các số liệu về tính chất của geopolymer từ bùn đỏ và hỗn hợp bùn đỏ - tro bay dưỡng hộ trong điều kiện chưng áp. Khi dưỡng hộ chưng áp có thể nâng cao tỷ lệ oxit silic hoàn tan trong điều kiện nồng độ dung dịch kiềm thấp. Nhờ đó có thể nâng cao hệ số hóa mềm, giảm lượng kiềm dư và độ pH của geopolymer.

Toàn văn luận án.

Các tin liên quan