Tin hoạt động

Viện KHCN Xây dựng bổ nhiệm lại một số cán bộ đơn vị trực thuộc

Ngày tạo : 15/07/2015

Theo đó, Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã ký quyết định số 10/QĐ-VKH ngày 02 tháng 01 năm 2013 bổ nhiệm lại ông Hoàng Minh Đức – Tiến sĩ kỹ thuật, nghiên cứu viên chính, Phó giám đốc tiếp tục giữ chức vụ Phó giám đốc Viện chuyên ngành Bê tông; quyết định số 11/QĐ-VKH ngày 02 tháng 01 năm 2013 bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quang Hiệp – Tiến sĩ kỹ thuật, nghiên cứu viên chính, Phó giám đốc tiếp tục giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm phát triển công nghệ và vật liệu xây dựng và quyết định số 12/QĐ-VKH ngày 02 tháng 01 năm 2013 bổ nhiệm lại ông Nguyễn Nam Thắng – tiến sĩ kỹ thuật, nghiên cứu viên chính, Phó giám đốc tiếp tục giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm tư vấn chống ăn mòn và xây dựng.

Theo đó, Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã ký quyết định số 10/QĐ-VKH ngày 02 tháng 01 năm 2013 bổ nhiệm lại ông Hoàng Minh Đức – Tiến sĩ kỹ thuật, nghiên cứu viên chính, Phó giám đốc tiếp tục giữ chức vụ Phó giám đốc Viện chuyên ngành Bê tông; quyết định số 11/QĐ-VKH ngày 02 tháng 01 năm 2013 bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quang Hiệp – Tiến sĩ kỹ thuật, nghiên cứu viên chính, Phó giám đốc tiếp tục giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm phát triển công nghệ và vật liệu xây dựng và quyết định số 12/QĐ-VKH ngày 02 tháng 01 năm 2013 bổ nhiệm lại ông Nguyễn Nam Thắng – tiến sĩ kỹ thuật, nghiên cứu viên chính, Phó giám đốc tiếp tục giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm tư vấn chống ăn mòn và xây dựng.

Các tin liên quan