Tin hoạt động

Thành lập Văn phòng đại diện Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tại Bình Dương

Ngày tạo : 04/05/2017

Căn cứ yêu cầu công tác và đề nghị của Ông Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã ký Quyết định số 396/QĐ-VKH ngày 7/4/2017 về việc Thành lập Văn phòng đại diện Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tại Bình Dương.Theo quyết định này, Văn phòng đại diện Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tại Bình Dương có Giám đốc và các Phó giám đốc; Giám đốc và Phó giám đốc văn phòng đại diện do Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định pháp luật hiện hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 7/4/2017.

Cùng ngày 07/4/2017, Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng ký Quyết định số 397/QĐ-VKH giao nhiệm vụ cho ông Lê Văn Quảng, Phó giám đốc phụ trách Phân Viện KHCN Xây dựng Miền Trung kiêm giữ chức vụ Giám đốc văn phòng đại diện Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tại Bình Dương.

Ngày 28/4/2017, Viện KHCN Xây dựng đã tổ chức Lễ khai trương Văn phòng đại diện Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tại Bình Dương.

Các tin liên quan