Tin hoạt động

Nghiệm thu đề tài “Đánh giá profile vận tốc gió theo một số tiêu chuẩn trên thế giới”

Ngày tạo : 15/07/2015

Thực hiện chủ trương của Viện trưởng trong việc đào tạo cán bộ trẻ và tổng kết các công nghệ tiên tiến do Viện trực tiếp tham gia thiết kế trong hoạt động tư vấn và các vấn đề kỹ thuật cần quan tâm để làm cơ sở cho việc phổ biến công nghệ và phục vụ QLNN của Ngành. Đề tài đánh giá profile vận tốc gió theo một số tiêu chuẩn trên thế giới là cần thiết và đã được Viện trưởng phê duyệt.

Thực hiện chủ trương của Viện trưởng trong việc đào tạo cán bộ trẻ và tổng kết các công nghệ tiên tiến do Viện trực tiếp tham gia thiết kế trong hoạt động tư vấn và các vấn đề kỹ thuật cần quan tâm để làm cơ sở cho việc phổ biến công nghệ và phục vụ QLNN của Ngành. Đề tài đánh giá profile vận tốc gió theo một số tiêu chuẩn trên thế giới là cần thiết và đã được Viện trưởng phê duyệt.
Tổng quan, phân tích các profile của các nước và tổ chức có tiêu chuẩn liên quan như: Nga, Mỹ, Anh, Úc, Eurocode, ISO, Trung Quốc,... và so sánh với tiêu chuẩn của Việt Nam. Phương pháp thực hiện như vậy là khoa học, kết quả có tính thực tiễn và tin cậy.
Ngày 15 tháng 3 năm 2012, Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện đã nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn với một số nội dung chính sau:
- Profile vận tốc gió;
+ Profile vận tốc gió trung bình;
+ Profile vận tốc gió giật;
- Dạng địa hình;
- So sánh các profile vận tốc gió theo các tiêu chuẩn khác nhau;
- Các profile vận tốc gió kiến nghị cho tiêu chuẩn Việt Nam;
- Hệ số chuyển đổi vận tốc gió theo chu kỳ lặp của các tiêu chuẩn.
Báo cáo đã phân tích đầy đủ về profile gió của 9 tiêu chuẩn theo vận tốc gió trung bình và vận tốc gió giật; tổng kết được thời gian lấy trung bình, chiều cao tham chiếu, chu kỳ lặp của các tiêu chuẩn, cách thức phân loại địa hình của mỗi tiêu chuẩn và một số thông tin khác qua đó tổng kết thành VI dạng địa hình phổ biến để làm cơ sở cho việc lựa chọn phân loại địa hình theo mỗi dạng tiêu chuẩn khác nhau; đã đưa ra được bảng hệ số chuyển đổi vận tốc gió theo chu kỳ lặp của các tiêu chuẩn để tiện sử dụng. Kết quả của đề tài có thể dùng để tham khảo cho việc soát xét các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành liên quan đến số liệu gió đầu vào và tính toán tải trọng gió trong thiết kế công trình...
Nội dung của đề tài sẽ được tiếp thu chỉnh sửa nộp Viện trong tháng 5/2012.

Các tin liên quan