Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 232-2/2021VKH

Ngày tạo : 30/12/2021

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 232-2/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch TERAZO

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Thuận Phát Thành

Phù hợp:

TCVN 7744:2013

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

06/12/2021 đến 05/12/2022

Các tin liên quan