Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 210/2021VKH-1, sản phẩm: Song chắn rác

Ngày tạo : 11/01/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 210/2021VKH-1

Chứng nhận sản phẩm:

Song chắn rác

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhật Anh

Phù hợp:

TCVN 10333-3:2014

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

04/11/2022 đến 04/11/2023

 

Các tin liên quan