Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 090-1/2022VKH-1 (Đánh giá giám sát lần 1), sản phẩm: Tro xỉ tại chân silo nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 25/05/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 090-1/2022VKH-1 (Đánh giá giám sát lần 1)

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ tại chân silo nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 làm vật liệu san lấp

Đơn vị sản xuất: 

Công ty nhiệt điện Duyên Hải

Địa chỉ:

Ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

27/5/2023 đến 26/5/2025

 

Các tin liên quan