Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 139/2022VKH, sản phẩm: Ống cống bê tông cốt thép thoát nước

Ngày tạo : 25/08/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 139/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Ống cống bê tông cốt thép thoát nước

Đơn vị được cấp:

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ nghệ Bê tông ABCON

Phù hợp:

TCVN 9113:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

22/8/2022 đến 22/8/2023

Các tin liên quan