Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 222/2021VKH

Ngày tạo : 27/12/2021

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 222/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

24/12/2021 đến 23/12/2022

 

Các tin liên quan