Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 040/2021VKH-2, sản phẩm: Mương parabol thành mỏng chất lượng cao cốt sợi thép phân tán mác 500

Ngày tạo : 19/03/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 040/2021VKH-2

Chứng nhận sản phẩm:

Mương parabol thành mỏng chất lượng cao cốt sợi thép phân tán mác 500

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Hưng

Phù hợp:

TCVN 11362:2016

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

27/02/2023 đến 27/02/2024

 

Các tin liên quan