Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 222/2021VKH, sản phẩm: tro xỉ đốt than tại bãi chứa làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 14/12/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 222/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

tro xỉ đốt than tại bãi chứa làm vật liệu san lấp.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

Địa chỉ:

01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

từ ngày 24 tháng 12 năm 2023 đến ngày 23 tháng 12 năm 2024.

 

Các tin liên quan