Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 166-2/2021VKH

Ngày tạo : 15/12/2021

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 166-2/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô.

Đơn vị được cấp:

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1- Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.

Phù hợp:

TCVN 12660:2019

Chứng nhận:

theo phương thức 5.

Hiệu lực:

16/12/2021 đến 15/12/2024.

 

Các tin liên quan