Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 256/2021VKH (Giám sát lần 1), sản phẩm: tro xỉ nhiệt điện đốt than làm phụ gia khoáng cho xi măng

Ngày tạo : 15/02/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 256/2021VKH (Giám sát lần 1)

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm phụ gia khoáng cho xi măng

Đơn vị được cấp:

Công ty nhiệt điện Na Dương - TKV

Phù hợp:

TCVN 6882:2016

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

10/02/2023 đến 09/02/2024

 

Các tin liên quan