Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 134/2023VKH, sản phẩm: Hỗn hợp bùn từ hệ thống xử lý nước thải (mã chất thải: 12.06.05/02.05.01) và tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng: 01 bùn - 03 tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 24/07/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 134/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Hỗn hợp bùn từ hệ thống xử lý nước thải (mã chất thải: 12.06.05/02.05.01) và tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng: 01 bùn - 03 tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp.

Đơn vị thu gom, xử lý chất thải: 

Công ty TNHH môi trường Quý Tiến.

Địa chỉ:

Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, Thị Xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

24/7/2023 đến ngày 23/7/2024

 

Các tin liên quan