Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 240-1/2022VKH, sản phẩm: tro xỉ tại chân Silo làm phụ gia khoáng cho xi măng

Ngày tạo : 30/01/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 240-1/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ tại chân Silo làm phụ gia khoáng cho xi măng

Đơn vị được cấp:

Công ty nhiệt điện Cao Ngạn - TKV

Phù hợp:

TCVN 6882:2016

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

14/01/2023 đến 13/01/2026

 

Các tin liên quan