Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 319-1/2023VKH, sản phẩm: Hỗn hợp đất tạp chất tách từ phế liệu sau xử lý (đất phế) và tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng: 05 đất phế và 01 tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 19/09/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 319-1/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Hỗn hợp đất tạp chất tách từ phế liệu sau xử lý (đất phế) và tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng: 05 đất phế và 01 tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp.

Đơn vị thu gom, xử lý chất thải: 

Công ty TNHH môi trường Quý Tiến.

Địa chỉ:

Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, Thị Xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

ngày 20/9/2023 đến ngày 19/9/2024.

 

Các tin liên quan