Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 149-3/2020VKH, sản phẩm: Bột trét tường ngoại thất - SP/DV/SD Exterior

Ngày tạo : 27/11/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 149-3/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Bột trét tường ngoại thất - SP/DV/SD Exterior

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần sản xuất thương mại Tâm Thành Long

Phù hợp:

TCVN 7239:2014

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

17/9/2022 đến 16/9/2023

 

Các tin liên quan