Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 037-2/2020VKH, sản phẩm: tro xỉ tại chân Silo làm phụ gia khoáng cho xi măng

Ngày tạo : 31/07/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 037-2/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ tại chân Silo làm phụ gia khoáng cho xi măng

Đơn vị sản xuất:

Công ty nhiệt điện sơn động -TKV

Địa chỉ:

Tổ dân phố Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Phù hợp:

TCVN 6882:2016

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

06/8/2022 đến 05/8/2023

 

Các tin liên quan