Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 096-4/2022VKH, sản phẩm: Ống cống bê tông cốt thép thoát nước

Ngày tạo : 05/03/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 096-4/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Ống cống bê tông cốt thép thoát nước

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH An Nguyên

Phù hợp:

TCVN 9113:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

06/3/2024 đến 06/3/2025

 

Các tin liên quan