Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 022-6/2023VKH (Đánh giá lần đầu), sản phẩm: hỗn hợp tro, xỉ, bùn thạch cao tại hồ thải xỉ tổ máy 330MW làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 26/03/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 022-6/2023VKH (Đánh giá lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

Hỗn hợp tro, xỉ, bùn thạch cao tại hồ thải xỉ tổ máy 330MW làm vật liệu san lấp

Đơn vị được cấp:

Công ty Nhiệt điện Uông Bí - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

21/3/2023 đến ngày 20/3/2024

 

Các tin liên quan