Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 216-1/2022VKH, sản phẩm: Tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 01/12/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 216-1/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH môi trường Quý Tiến

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

04/12/2022 đến 03/12/2023

 

Các tin liên quan