Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 217-1/2022VKH (Đánh giá lần đầu), sản phẩm: Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô

Ngày tạo : 11/01/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 217-1/2022VKH (Đánh giá lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô

Đơn vị sản xuất:

Công ty nhiệt điện sơn động -TKV

Địa chỉ:

Tổ dân phố Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Phù hợp:

TCVN 12660:2019

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

06/01/2023 đến 05/01/2026

 

Các tin liên quan