Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 125-2/2024VKH-1, sản phẩm: Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng

Ngày tạo : 14/05/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 125-2/2024VKH-1

Đánh giá chứng nhận lần đầu

Chứng nhận sản phẩm:

Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng (Có phụ lục kèm theo)

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Tín Thành

Phù hợp:

TCVN 7239:2014

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 06/5/2024 đến ngày 05/5/2025

 

Các tin liên quan