Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 030/2022VKH

Ngày tạo : 07/03/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 030/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tấm mặt dựng UHPC

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ xây dựng

Phù hợp:

NF-P18-470:2016

Chứng nhận:

Theo phương thức 7

Hiệu lực:

02/3/2022

Các tin liên quan