Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 283-2/2023VKH, sản phẩm: tro xỉ tại chân silo làm phụ gia khoáng cho xi măng

Ngày tạo : 16/08/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 283-2/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ tại chân silo làm phụ gia khoáng cho xi măng

Đơn vị sản xuất:

Công ty nhiệt điện Sơn Động -TKV.

Địa chỉ:

Tổ dân phố Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Phù hợp:

TCVN 6882:2016.

Chứng nhận:

Theo phương thức 5

Hiệu lực:

Ngày 28/8/2023 đến 27/8/2026.

 

Các tin liên quan