Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 216-2/2022VKH, sản phẩm: + Hỗn hợp sắt xốp từ lò luyện các phụ phẩm thép và tro xỉ đốt than; + Hỗn hợp tro lò đốt chất thải nguy hại thuộc loại có mã số 120604, 170204, 180101 và 180201.

Ngày tạo : 05/12/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 216-2/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

+ Hỗn hợp sắt xốp từ lò luyện các phụ phẩm thép và tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng: 01 sắt xốp và 03 tro xỉ đốt than;

+ Hỗn hợp tro lò đốt chất thải nguy hại thuộc loại có mã số 120604, 170204, 180101 và 180201(theo Phụ lục 1C Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT) và tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng: 01 tro lò đốt chất thải nguy hại và 05 tro xỉ đốt than.

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH môi trường Quý Tiến

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

08/12/2022 đến 07/12/2023

 

Các tin liên quan