Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 041-2-2020VKH-2, sản phẩm: Tro bay dùng cho bê tông

Ngày tạo : 15/06/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 041-2-2020VKH-2

Đánh giá giám sát lần 2, hiệu lực cho GCN cấp lần đầu ngày 28/04/2020, hiệu lực cho Giấy chứng nhận ĐGGS lần 1 ngày 13/05/2021

Chứng nhận sản phẩm:

Tro bay dùng cho bê tông

Đơn vị được cấp:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AN SINH

Phù hợp:

ASTM C618

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

từ ngày 13/05/2022 đến ngày 12/05/2023.

 

Các tin liên quan