Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 222-6/2020VKH (Đánh giá giám sát lần 2), sản phẩm: xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát PCB50-MS

Ngày tạo : 23/09/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 222-6/2020VKH (Đánh giá giám sát lần 2)

Chứng nhận sản phẩm:

Xi măng Poóc lăng hỗn hợp bền sun phát PCB50-MS.

Đơn vị sản xuất: 

Công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng xanh HAMACO.

Địa chỉ:

KCN Sông Hậu - Giai đoạn 1, xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Phù hợp:

TCVN 7711:2013

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

ngày 02 tháng 8 năm 2023 đến 07 tháng 02 năm 2024.

 

Các tin liên quan