Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 217-4/2022VKH (Đánh giá lần đầu), sản phẩm: tro bay dùng cho bê tông và vữa xây loại Fb

Ngày tạo : 16/02/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 217-4/2022VKH (Đánh giá lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây loại Fb

Đơn vị sản xuất:

Công ty nhiệt điện Sơn Động -TKV

Địa chỉ:

Tổ dân phố Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Phù hợp:

TCVN 10302:2014

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

07/02/2023 đến 06/02/2026

 

Các tin liên quan