Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 099/2024VKH, sản phẩm: bê tông thương phẩm mác M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500, M550, M600

Ngày tạo : 29/03/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 099/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Bê tông thương phẩm mác M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500, M550, M600.

Được sản xuất tại:

Công ty TNHH bê tông Tấn Thịnh Hậu Giang.

Địa chỉ:

QL61, Ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Phù hợp: 

TCVN 9340:2012

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức 5.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 24 tháng 3 năm 2024 đến ngày 23 tháng 3 năm 2027.

 

Các tin liên quan