Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 254-2/2021VKH

Ngày tạo : 25/01/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 254-2/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô

Đơn vị được cấp:

Công ty nhiệt điện Cao Ngạn - TKV

Phù hợp:

TCVN 12660:2019

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

26/01/2022 đến 25/01/2023

 

Các tin liên quan