Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 065-1/2024VKH

Ngày tạo : 17/04/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 065-1/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

+ Vữa cho bê tông nhẹ - vữa xây M7,5; M10 VÀ M20;

+ Vữa cho bê tông nhẹ - vữa trát M7,5.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Binh đoàn 19.

Địa chỉ:

Khu 7, thôn Phù Lao, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.

Phù hợp với:

TCVN 9028:2011.

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức 1.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 17 tháng 4 năm 2024 đến ngày 16 tháng 4 năm 2025.

 

Các tin liên quan