Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 101-1/2020VKH (Đánh giá giám sát lần 2), sản phẩm: vữa (keo) dán gạch loại C1 mã hiệu HMG-03; Loại C2 mã hiệu HMG-02, M100, M200

Ngày tạo : 27/03/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 101-1/2020VKH (Đánh giá giám sát lần 2)

Chứng nhận sản phẩm:

Vữa (keo) dán gạch

-        Loại C1 mã hiệu HMG-03;

-        Loại C2 mã hiệu HMG-02, M100, M200.

Đơn vị được cấp:

Công ty CP kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng Hoàn Mỹ

Phù hợp:

TCVN 7899-1:2008

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

23/02/2023 đến 22/02/2024

 

 

Các tin liên quan