Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 101-2/2020VKH (Đánh giá giám sát lần 2), sản phẩm: vữa (keo) chít mạch loại CG1

Ngày tạo : 27/03/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 101-2/2020VKH (Đánh giá giám sát lần 2)

Chứng nhận sản phẩm:

vữa (keo) chít mạch loại CG1

Đơn vị được cấp:

Công ty CP kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng hoàn mỹ

Phù hợp:

TCVN 7899-3:2008

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

23/02/2023 đến 22/02/2024

 

 

Các tin liên quan