Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 207-2/2021VKH

Ngày tạo : 22/11/2021

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 207-2/2021VKH

 

Chứng nhận sản phẩm:

Bó vỉa bê tông đúc sẵn tiêu chuẩn loại I và IIa

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Bê tông Thăng Long

Phù hợp:

TCVN 10797:2015

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

23/11/2021 đến 22/11/2022

 

Các tin liên quan