Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 030-2/2020VKH, sản phẩm: Gạch Terazo

Ngày tạo : 24/03/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 030-2/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch Terazo

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH MTV Ngươn Hoa

Phù hợp:

TCVN 7744:2013

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

26/3/2022 đến 25/3/2023

 

Các tin liên quan