Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 256/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2), sản phẩm: tro xỉ nhiệt điện đốt than làm phụ gia khoáng cho xi măng

Ngày tạo : 20/02/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 256/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2)

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm phụ gia khoáng cho xi măng.

Đơn vị sản xuất:

Công ty nhiệt điện Na Dương - TKV.

Địa chỉ:

Khu 4, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Phù hợp với: 

TCVN 6882:2016. Phụ gia khoáng cho xi măng.

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức 5.

Giấy chứng nhận có giá trị: đối với tro xỉ tại chân silo của đơn vị sản xuất kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2024 đến ngày 09 tháng 02 năm 2025.

 

Các tin liên quan