Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 003/2021VKH, sản phẩm: bê tông thương phẩm mác M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450

Ngày tạo : 12/04/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 003/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Bê tông thương phẩm mác M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH bê tông Tấn Thịnh Hậu Giang

Phù hợp:

TCVN 9340:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

24/3/2022 đến ngày 23/3/2023

Các tin liên quan