Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 063/2024VKH (Đánh giá giám sát lần 1), sản phẩm: xỉ đáy làm phụ gia khoáng cho xi măng

Ngày tạo : 09/04/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 063/2024VKH (Đánh giá giám sát lần 1)

Chứng nhận sản phẩm:

Xỉ đáy làm phụ gia khoáng cho xi măng.

Đơn vị sản xuất:

Công ty Cổ phần nhiệt điện Hải Phòng.

Địa chỉ:

Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Phù hợp với:

TCVN 6882:2016 Phụ gia khoáng cho xi măng.

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức 5.

Giấy chứng nhận có giá trị:  

Đối với xỉ đáy nhiệt điện Hải Phòng 1 từ ngày 05 tháng 4 năm 2024 đến ngày 04 tháng 4 năm 2025.

 

Các tin liên quan